Organisatie en bestuur

Het jaar 2019 was het voorlaatste jaar van ons huidige beleidsplan. Met een nieuwe beleidsperiode voor de boeg, stond dit jaar in het teken van het voorbereiden van een nieuw strategisch plan. Drie hoofdactiviteiten maakten in 2019 onderdeel uit van dit strategietraject: we lieten een toekomstverkenning uitvoeren, we hebben interne en externe programma-evaluaties uitgevoerd en we organiseerden een beleidsconferentie.

Projectmatig werken

Ons organisatiemodel en onze projectmatige manier van werken ontwikkelden zich organisch door. In 2019 concludeerden we dat het organisatiemodel ons in staat stelt om op onderdelen wijzigingen door te voeren die de effectiviteit van ons werk vergroten, zonder dat daarmee de hele structuur aangepast dient te worden.

Integriteit

In 2018 werd de ontwikkelingssector op scherp gezet toen er berichten naar buiten kwamen van integriteitsschendingen en misbruik. Voor Woord en Daad onderstreepten deze nieuwsberichten vooral het belang van een open cultuur en een heldere structuur, waarbinnen mensen elkaar durven aan te spreken en problemen worden gesignaleerd en opgelost, passend bij onze identiteit. Daarom heeft Woord en Daad in 2019 gewerkt aan het doorontwikkelen van haar integriteitssysteem en is er een gedragscode opgesteld.

Medewerkers

Geregeld deden we een beroep op de expertise en kennis die in de flexibele schil vertegenwoordigd is. De flexibele schil werd eveneens geraadpleegd bij de invulling van korte tijdelijke vervanging van afwezige collega’s. Daarnaast werden in 2019 door HRM de volgende zaken opgepakt:

  • Om de open, ondernemende en projectmatige manier van werken in te bedden in de hele organisatie, is de Woord en Daad Academy opgezet. Binnen deze Academy worden jaarlijkse opleidingen, cursussen en inspiratiemomenten aangeboden.
  • De arbeidsvoorwaardenregeling en huisregels van Woord en Daad werden herschreven zodat deze aansluiten bij de ondernemende en resultaatgerichte manier van werken.
  • Team Supportdesk en Team Sponsoring gingen een nauwere samenwerking aan.
  • In april 2019 werd een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De gemiddelde tevredenheid van medewerkers steeg naar een 8,4 in april 2019.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is voltallig. Ze vertegenwoordigt de breedte van de hele organisatie: fondsenwerving, ondersteuning en de projectpool. Sinds 2019 vertegenwoordigt de OR meer ‘dochters’ van Woord en Daad. Zo kunnen ook medewerkers van Woord en Daad Winkels en de Job Booster-entiteit op de OR rekenen. Ook heeft de OR afgelopen jaar haar reglement geüpdatet en zijn er constructieve gesprekken gevoerd over de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling en het integriteitsbeleid.

Beleid

Het verslagjaar was een jaar van vooruitblikken, omdat we werkten aan ons nieuwe beleidsplan voor de periode na 2020. Alle programma’s werden geëvalueerd. We kozen verder drie beleidsthema’s die in de komende jaren in ons werk een plaats zullen krijgen. In november organiseerden we in het kader van het beleidstraject een conferentie met afgevaardigden van onze strategische partnerorganisaties en externe experts. In het beleidstraject, onder meer tijdens de conferentie, bespraken we met collega’s hoe identiteit zichtbaar wordt in ons werk en wat wij kunnen leren van onze partnerorganisaties in de projectlanden.